JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Obchodní společnosti, družstva a společenství vlastníků

Založení společnosti s ručením omezeným

 • Sepíšeme vám zakladatelský dokument (společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu) ve formě notářského zápisu.
 • Poskytneme vám odbornou konzultaci s ohledem na aktuální výklad soudní praxe jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku.
 • Sepíšeme vám návrh na zápis nové společnosti do Obchodního rejstříku.
 • Zhotovíme další listiny, které tvoří přílohy návrhu na zápis společnosti do Obchodního rejstříku (čestné prohlášení jednatele, prohlášení správce vkladu, podpisové vzory jednatele, atd.).

Založení akciové společnosti

 1. Sepíšeme zakladatelský dokument (zakladatelská listina, zakladatelská smlouva) ve formě notářského zápisu.
 2. Připravíme vám stanovy společnosti.
 3. Poskytneme vám informaci a právní pomoc s ohledem na aktuální výklad jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku.
 4. Sepíšeme vám návrh na zápis nové akciové společnosti do Obchodního rejstříku.
 5. Připravíme další listiny potřebné k návrhu na zápis společnosti do Obchodního rejstříku (čestná prohlášení členů představenstva, prohlášení správce vkladů, podpisové vzory členů představenstva atd.)

Založení společenství vlastníků jednotek

( dále jen „SVJ“)

 • Sepíšeme vám osvědčení průběhu první schůze SVJ obsahující schválení stanov společenství a volbu výboru společenství, popř. pověřeného vlastníka.
 • Vyhotovíme návrh na zápis SVJ do Obchodního rejstříku.
 • Sepíšeme další listiny, které tvoří povinné přílohy k návrhu na zápis SVJ do Obchodního rejstříku.

Založení družstva

 • Na základě naší účasti na ustavující schůzi družstva sepisujeme:
  1. notářský zápis osvědčující průběh ustavující schůze družstva
  2. notářský zápis osvědčující schválení stanov tohoto družstva
 • Vyhotovíme návrh na zápis družstva do Obchodního rejstříku.
 • Sepíšeme další listiny potřebné k návrhu na zápis družstva do Obchodního rejstříku.

Změny stanov družstva

 • Sepíšeme notářský zápis – osvědčení rozhodnutí členské schůze o změně stanov družstva.
 • Vyhotovíme vám návrh na zápis změn do Obchodního rejstříku.

Změny v akciové společnosti

 • Sepíšeme vám osvědčení o rozhodnutí valné hromady formou notářského zápisu při změně stanov společnosti, při zvyšování nebo snižování základního kapitálu společnosti.
 • Vyhotovíme vám návrh na zápis změn do Obchodního rejstříku. 

Změny ve společnosti s ručením omezeným

 • Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy, popř. zakladatelské listiny, např. při změně obchodní firmy společnosti, při změně sídla společnosti, při změně předmětu podnikání, při změně počtu jednatelů společnosti a způsobu jednání jménem společnosti, při zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti, atd.
 • Vyhotovíme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady při převodech obchodních podílů.
 • Sepíšeme vám smlouvy o převodu obchodního podílu.
 • Vyhotovíme návrh na zápis změn do Obchodního rejstříku.

Zrušení společnosti s ručením omezeným

 • Sepíšeme vám dohodu všech společníků společnosti o zrušení společnosti s likvidací.
 • Vyhotovíme notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora společnosti.
 • Sepíšeme návrh na zápis likvidace do Obchodního rejstříku.
 • Připravíme vám další listiny potřebné k tomuto návrhu. Vyhotovení dalších listin potřebných k návrhu.

Zrušení akciové společnosti

Zrušení akciové společnosti

 • Sepíšeme osvědčení rozhodnutí valné hromady formou notářského zápisu o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora společnosti.
 • Vyhotovíme návrh na zápis likvidace společnosti do Obchodního rejstříku.
 • Zpracujeme další listiny potřebné k tomuto návrhu.

Zrušení družstva

 • Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací a o jmenování likvidátora družstva.
 • Vyhotovíme návrh na zápis likvidace družstva do Obchodního rejstříku.
 • Připravíme další listiny potřebné k tomuto návrhu.
 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty