JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Sazebník odměny notáře, příloha k vyhlášce č. 196/2001 Sb.

Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti a za úkony některé jiné činnosti

Oddíl I Odměna notáře podle tarifní hodnoty

Položka A

1. Za sepsání notářského zápisu o právním úkonu, s výjimkou položky D, včetně vydáníjednoho stejnopisu notářského zápisu

 • z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 2,0 %,
 • z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %,
 • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %,
 • z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,3 %,
 • z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %,
 • z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %,
 • z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %,nejméně 1 000 Kč.

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává. Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 3 000 Kč. Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo o dohodě se svolením k vykonatelnosti anebo o jednostranném právním úkonu o uznání peněžité pohledávky se svolením k vykonatelnosti dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé, za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě nebo o smlouvě o rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů podle § 143a občanského zákoníku jedna polovina z částky
vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 1 000 Kč.

2. Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě, vzniká-li zástavní právo zápisem do Rejstříku zástav, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu,

 • z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 1,0 %,
 • z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 0,5 %,
 • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,3 %,
 • z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %,
 • z přebývající částky až do 40 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %, nejméně 800 Kč.

Částka nad 40 000 000 Kč se do základní tarifní hodnoty nezapočítává.

Položka B

1. Za sepsání notářského zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu

a) jde-li o osvědčení o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob nebo o osvědčení slosování nebo osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí, použije se položka A, nejméně 2 000 Kč. Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit je s nepoměrnými náklady 3 000 Kč; Jde-li o osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí 5 000 Kč.

b) jde-li o osvědčení o prohlášení, použije se položka A a z takto vypočtené odměny tři čtvrtiny nejméně 800 Kč.

2. Za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo ustavujících orgánů zakládaných právnických osob včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  2,5 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 1,5 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,8 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,4 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty. 0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty. 0,1 %,
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %, nejméně 2 500 Kč.

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává. Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady… 3 000 Kč.

3. Za úhrn úkonů, potřebných k protestaci směnky nebo šeku, včetně sepsání a vydání protestní listiny

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  1,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty  0,5 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,3 %,
z přebývající částky až do 7 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %, nejméně 2 000 Kč.
Částka nad 7 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Položka C

Za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,4 %,
z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %, nejméně 1000 Kč.

Částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy,
nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 1 500 Kč.
Přijímá-li notář do úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou sepsal, jednu desetinu z odměny vypočtené podle vět první a druhé.

Oddíl II Odměna notáře stanovená pevnou sazbou

Položka D

1. Za sepsání notářského zápisu o závěti nebo o listině o vydědění anebo o listině o
ustanovení správce dědictví 1 500 Kč.

2. Za sepsání notářského zápisu o odvolání závěti nebo o odvolání listiny o vydědění
anebo za sepsání notářského zápisu o listině o odvolání ustanovení správce dědictví
nebo listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví 500 Kč.

3. Za sepsání plné moci formou notářského zápisu 1 000 Kč.

Položka E

1. Za sepsání pokračování v notářském zápisu notářem, který notářský zápis sepsal
300 Kč.

2. Za sepsání pokračování v notářském zápisu jiným notářem 1 000 Kč.

Položka F

Za osvědčení o předložení listiny 600 Kč.

Položka G

Za sepsání notářského zápisu o osvědčení, že je někdo naživu 600 Kč.

Položka H

1. Za ověření shody opisu nebo kopie s listinou, za každou i jen započatou
stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje 30 Kč.
2. Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině 30 Kč.

Položka I

1. Za přijetí závěti nebo jiné listiny do úschovy, s výjimkou cenného papíru 800 Kč
2. Jde-li o přijetí cenného papíru do úschovy, použije se položka C.

Položka J

1. Za vydání výpisu z notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu
tohoto výpisu 200 Kč;
obsahuje-li tento výpis z notářského zápisu opisy příloh notářského zápisu, za každou
stranu přílohy 30 Kč.
2. Za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného
textu notářského zápisu 100 Kč.
3. Obsahuje-li stejnopis notářského zápisu podle bodu 2 opisy příloh notářského zápisu,
za každou stranu přílohy 30 Kč.

Položka K

Za vydání prostého opisu notářského zápisu, za každou započatou stranu textu notářského
zápisu 30 Kč.

Položka L

Za vydání opisu protestní listiny, nebo výpisu z protestní listiny nebo za vydání opisu,
nebo výpisu z knihy protestů, za každou započatou stranu textu 100 Kč.

Položka M

Za zápis do Rejstříku zástav  200 Kč.

Položka N

Za úhrn úkonů potřebných k výmazu z Rejstříku zástav 500 Kč

Položka O

Za úhrn úkonů potřebných k provedení změny údajů v Rejstříku zástav 200 Kč

Položka P

Za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení  150 Kč

Položka Q

1. Za sepsání a vydání osvědčení přeshraniční fúze 40 000 Kč.
2. Za sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúze 40 000 Kč
3. Za sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúze notářem, který sepsal
a vydal osvědčení přeshraniční fúze všem českým zúčastněným korporacím 10 000 Kč.

Položka R

Za zápis do Centrální evidence závětí nebo za provedení změny v zápisu 100 Kč.

Položka S

Za vyhotovení opisu zápisu nebo potvrzení z Centrální evidence závětí 150 Kč.

Položka T

Za sepsání veřejné listiny o identifikaci 1 000 Kč.

Položka U

Za sepsání a vydání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti nebo
evropské družstevní společnosti 10 000 Kč.

Položka V

1. Za sepsání a vydání osvědčení při založení evropské společnosti nebo evropské
družstevní společnosti fúzí 40 000 Kč.
2. Za sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti
nebo evropské družstevní společnosti fúzí 40 000 Kč.
3. Za sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti
nebo evropské družstevní společnosti fúzí notářem, který sepsal a vydal osvědčení při
založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti
fúzí 10 000 Kč.

Položka W

Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 50 Kč.

Položka X

Za provedení správního úkonu kontaktního místa veřejné správy (českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu – Czech POINT) 50 Kč.

Položka Y

Za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 50 Kč

Položka Z

Za provedení autorizované konverze dokumentu za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu 30 Kč


 
 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty